Oferty pracy Ciechanów

2018-02-16
Dodano

Mazowiecki Urząd Wojew...
Pracodawca

Warunki pracy- praca biurowa,- praca w siedzibie urzędu/wydziału,- zagrożenie korupcją,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,- praca na trzecim piętrze,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- zainstalowane windy/podjazdy,- brak oznaczeń dla osób niewidomych, - pomieszczenie higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Zakres zadań
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie nabywania przez państwowe osoby prawne prawa użytkowania wieczystego lub prawa własności gruntów oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie nabywania przez Kampinoski Park Narodowy prawa użytkowania wieczystego gruntów
 • rozpatrywanie skarg i zażaleń wniesionych przez strony w toku prowadzonego postępowania
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji dotyczących odszkodowań w trybie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

2018-02-11
Dodano

Mazowiecki Urząd Wojew...
Pracodawca

Warunki pracy- praca biurowa, - praca w siedzibie urzędu/wydziału,- permanentna obsługa klientów zewnętrznych, - zagrożenie korupcją, - praca na parterze,- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,- brak oznaczeń dla osób niewidomych,- pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,- zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Zakres zadań
 • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, zaproszeń oraz wniosków w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce,
 • weryfikowanie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz sporządzanie wezwań do uzupełnienia brakujących dokumentów,
 • rejestrowanie wniosków w systemach informatycznych,
 • sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych.

2017-06-05
Dodano

Urząd Statystyczny w Wa...
Pracodawca

Warunki pracy• praca administracyjno-biurowa, • użytkowanie sprzętu biurowego,• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,• częste reprezentowanie urzędu.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej, niewyposażony w dźwig platformowy, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Zakres zadań
 • Promocja statystyki i wydawnictw statystycznych, w tym:
 • przygotowywanie materiałów i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym młodzieży szkolnej, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie stoisk prezentujących wydawnictwa Urzędu na targach, seminariach, konferencjach i innych imprezach plenerowych organizowanych w województwie,
 • Rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej, w tym:
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (ulotki, foldery),
 • prezentacja i promocja produktów statystycznych na spotkaniach i seminariach organizowanych w jednostkach statystyki publicznej, jak również w innych instytucjach,
 • udostępnianie informacji o zasobach Centrów Informacji Statystycznej.

2017-05-29
Dodano

Urząd Statystyczny w Wa...
Pracodawca

Warunki pracy• praca administracyjno-biurowa, • użytkowanie sprzętu biurowego,• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,• częste reprezentowanie urzędu.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej, niewyposażony w dźwig platformowy, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Zakres zadań
 • Promocja statystyki i wydawnictw statystycznych, w tym:
 • przygotowywanie materiałów i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym młodzieży szkolnej, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie stoisk prezentujących wydawnictwa Urzędu na targach, seminariach, konferencjach i innych imprezach plenerowych organizowanych w województwie,
 • Rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej, w tym:
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (ulotki, foldery),
 • prezentacja i promocja produktów statystycznych na spotkaniach i seminariach organizowanych w jednostkach statystyki publicznej, jak również w innych instytucjach,
 • udostępnianie informacji o zasobach Centrów Informacji Statystycznej.

2017-05-29
Dodano

BIP Kancelarii Prezesa R...
Pracodawca

Urząd Statystyczny w WarszawieDyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:statystykUrząd Statystyczny w Warszawieul. 1 Sierpnia 2102-134 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Promocja statystyki i wydawnictw statystycznych, w tym:
 • przygotowywanie materiałów i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym młodzieży szkolnej, studentów, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizowanie stoisk prezentujących wydawnictwa Urzędu na targach, seminariach, konferencjach i innych imprezach plenerowych organizowanych w województwie,
 • Rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej, w tym:
 • opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych (ulotki, foldery),
 • prezentacja i promocja produktów statystycznych na spotkaniach i seminariach organizowanych w jednostkach statystyki publicznej, jak również w innych instytucjach,
 • udostępnianie informacji o zasobach Centrów Informacji Statystycznej.
Warunki pracy• praca administracyjno-biurowa, • użytkowanie sprzętu biurowego,• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,• częste reprezentowanie urzędu.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej, niewyposażony w dźwig platformowy, ciągi komunikacyjne w budynku odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Inne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. - ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnejKandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną poinformowani o jego terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 464 20 77. Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby niepełnosprawne.Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty. Życiorys, list motywacyjny i oświadczenia muszą być podpisane odręcznie. Oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą. Aplikacje niezawierające ww. dokumentów są eliminowane z dalszych etapów naboru. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronionąWymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: średniedoświadczenie zawodowe/staż pracydoświadczenia zawodowegopozostałe wymagania niezbędne:
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość zagadnień społecznych i ekonomicznych
 • Znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność prowadzenia wystąpień
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • znajomość narzędzi informatycznych pozwalających na tworzenie prezentacji oraz materiałów promocyjnych
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:Dokumenty należy złożyć do: 2017-06-05Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

2017-02-17
Dodano

Kompendium24
Pracodawca

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Szpital w Ciechanowie zatrudni pilnie lekarza psychiatrę Specjalizacja: Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zatrudni do pracy w Oddziale Psychiatrycznym z podległymi Poradniami lekarza ze specjalizacją z psychiatrii. Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna

2017-02-14
Dodano

BIP Kancelarii Prezesa R...
Pracodawca

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieDyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:starszy inspektor wojewódzkiMazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pl. Bankowy 3/5, 00-950 WarszawaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • przeprowadzanie postepowań administracyjnych z zakresu scaleń i wymiany gruntów
 • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjno - kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody w spawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia własciwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • przygotowywanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii
 • przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych
Warunki pracy- praca biurowa- praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne)- praca w siedzibie wydziału- zagrożenie korupcją- praca związana z obsługą klienta- praca na czwartym piętrze- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie- brak oznaczeń dla osób niewidomych - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych (zainstalowana winda przed wejściem do budynku)- możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana windaInne informacje:W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 3.700 złNasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.plw zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl.Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Wymagania związane ze stanowiskiem pracywykształcenie: wyższedoświadczenie zawodowe/staż pracy6 miesięcy doświadczenia zawodowegow administracji publicznej lub w bezpośredniej produkcji geodezyjnej i kartograficznejpozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • komunikatywność, analityczne myślenie, współpraca w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
wymagania dodatkowe
 • uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-02-17Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  2017-02-05
  Dodano

  Mazowiecki Urząd Wojew...
  Pracodawca

  Warunki pracy- praca biurowa- praca poza siedzibą urzędu (rozprawy administracyjne)- praca w siedzibie wydziału- zagrożenie korupcją- praca związana z obsługą klienta- praca na czwartym piętrze- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie- brak oznaczeń dla osób niewidomych - pomieszczenie higieniczno–sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych (zainstalowana winda przed wejściem do budynku)- możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda Zakres zadań
  • prowadzenie postepowań administracyjnych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów
  • przeprowadzanie postepowań administracyjnych z zakresu scaleń i wymiany gruntów
  • prowadzenie spraw z zakresu przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjno - kartograficznego, w tym bazy ewidencji gruntów i budynków
  • przygotowywanie projektów zarządzeń wojewody w spawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia własciwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  • przygotowywanie na wniosek starosty opinii o przygotowaniu gminy do przejęcia zadań na podstawie przepisów dotyczących geodezji i kartografii
  • przygotowywanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego, w sprawach dotyczących zmian i zniesienia nazw miejscowości oraz zmian terytorialnych

  2017-01-23
  Dodano

  MERINGER Sp. z o.o.
  Pracodawca

  Meringer Sp. z o.o. jest firmą działającą już od 10 lat w sektorze zaopatrzenie medycznego i ochrony zdrowia. Specjalizujemy się w ginekologii i położnictwie. Zaopatrujemy gabinety, klinik, a także szpitale w najnowocześniejsze rozwiązania i produkty. Nasze produkty są używane podczas milionów procedur medycznych z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Wprowadzamy również na rynek produkty, które poprawiają komfort życia Pacjentek. Każdego dnia pracujemy nad tym aby zwiększać satysfakcję naszych Klientów i osiągać ambitne cele.Istniejemy po to aby nasi Klienci odnosili codzienne sukcesy, a Pacjenci mieli lepsze życie.Na co dzień pracujemy kierując się zasadami takim jak:•odpowiedzialność, •radość z pracy, •ciągłe doskonalenie, •bycie innowacyjnym • wysokie ambicjeW związku z planami rozwoju na kolejne lata poszukujemy osoby na stanowisko:Regionalny Doradca Handlowy - MedycznyMiejsce pracy: Region działania - Mazowieckie i OkoliceObowiązki:Jakie zadanie chcemy Ci powierzyć?Przeprowadzanie spotkań handlowych z obecnymi i nowymi Klientami na wskazanym terenieDoradzanie Klientom w wyborze produktów i aktualnych ofertDystrybuowanie materiałów reklamowych i marketingowychOrganizowanie prezentacji sprzedażowych dla Klientów, udział w targach branżowychWspółpraca z pozostałymi działami firmy w celu zapewnienia wysokiej satysfakcji Klienta i realizacji celówPrzygotowywanie raportów i zestawieńOczekiwane rezultaty pracyZwiększanie sprzedaży na wyznaczonym terenie poprzez zdobywanie nowych Klientów i zwiększanie obrotów z obecnymiBudowanie długofalowych relacji z KlientamiBudowanie pozytywnego wizerunku firmy i promowanych produktówUzyskiwanie i przekazywanie informacji o potrzebach KlientówWymagania:Min. Roczne doświadczenie handlowe z potwierdzonymi wynikami – warunek koniecznyPreferowane wykształcenie wyższeZaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia zakładanych celówOptymistyczne i rzetelne podejście do zadań i celówZnajomość obsługi pakietu Microsoft OfficeMile widziane zainteresowanie medycyną i zdrowiemPrawo jazdy kat. B i chęć częstego podróżowania - warunek koniecznyOferujemy:Wysokie wynagrodzenie: solidna podstawa + mobilizujący system premiowyStabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracęWyrozumiałość i „ludzką twarz” w zakresie oceny osiąganych celów Optymistyczne i konstruktywne środowisko pracyMożliwość rozwoju poprzez poznanie ciekawej branży i produktówSzkolenie wprowadzające w branże, specyfikę firmy oraz szkolenia produktoweDodatkowe benefity pozapłacoweSamochód służbowy również do użytku prywatnego, telefon, laptopDołącz do nas! Wyślij swoją aplikację już teraz!Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. W nazwie pliku imię i nazwisko oraz nazwa stanowiska w skrócie RDH. Dziękujemy. Więcej o pracy u nas tutaj http://sklep.meringer.pl/praca.htmlZapraszamy na naszego Facebook'a ! https://www.facebook.com/meringerplProsimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922"

  2017-01-19
  Dodano

  Izba Administracji Skarb...
  Pracodawca

  Warunki pracyStanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze 3-piętrowego budynku bez windy - Sala Obsługi Podatnika. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od frontu budynku. Przy budynku brak jest oznakowanego miejsca parkingowego dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.Toaleta na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.Oświetlenie naturalne i sztuczne. Zakres zadań
  • Obsługa bieżąca podatników i innych podmiotów polegająca w szczególności na wspieraniu w prawidłowym wypełnieniu przez nich obowiązków podatkowych, przyjmowaniu, weryfikacji i dystrybucji dokumentów, w tym deklaracji podatkowych, a także wydawaniu zaświadczeń w celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych.
  • Udzielanie informacji podatnikom z zakresu spraw obsługiwanych przez urząd w celu prawidłowego wypełniania przez nich obowiązków podatkowych.
  • Wydawanie zaświadczeń w celu potwierdzenia złożonych przez podatników danych wynikających ze złożonych przez nich deklaracji podatkowych i innych informacji.
  • Identyfikowanie, wprowadzanie oraz przetwarzanie danych z deklaracji oraz innych informacji podatkowych, w tym przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zgromadzenia informacji o podatnikach.
  • Przyjmowanie dokumentów bez ich wstępnej rejestracji w systemie informatycznym także w zakresie zgłoszenia płatnika składek ZUS w celu przekazania ich do rejestracji w systemie informatycznym urzędu.
  • Wspieranie podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej przez instruktaż elektronicznego wypełnienia wniosków o wpis do CEIDG w celu prawidłowego zgłoszenia przez nich prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.
  • Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu funkcjonowania stanowiska w celu dostarczenia informacji dla potrzeb Kierownictwa Urzędu i innych instytucji oraz prowadzenie wymaganych na stanowisku ewidencji i rejestrów w celu monitorowania załatwianych spraw.