Oferty pracy Ciechanów

2017-06-07
Dodano

Klient portalu Praca.pl
Pracodawca

  • przeprowadzanie testów produkowanych urządzeń,

 

2017-06-07
Dodano

Work Service S. A.
Pracodawca

  • przeprowadzanie testów produkowanych urządzeń,
  • usuwanie i analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych.

 

2017-06-05
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Kierownik Wydzia?u Produkcyjnego (bran?a drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP2/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiod?cych liderów w swojej bran?y,- pr??nie dzia?aj?c? firm? produkcyjn?,- grup? o mi?dzynarodowym zasi?gu. Nasz Klient szuka osoby:- z wykszta?ceniem wy?szym, technicznym- posiadaj?cej do?wiadczenie na podobnym stanowisku w obszarze wytwarzania produktów drewnopochodnych- z bardzo dobr? znajomo?ci? j?zyka angielskiego lub niemieckiego- z wiedz? na temat procesów produkcyjnych w zak?adzie przetwarzaj?cym drewno- z umiej?tno?ci? szybkiego rozwi?zywania powstaj?cych problemów- dyspozycyjnej, zaanga?owanej, komunikatywnej oraz odpornej na stres- posiadaj?cej zdolno?ci kierownicze  Na codzienn? prac? Kierownika Wydzia?u Produkcyjnego sk?ada si?:- zarz?dzanie prac? podleg?ego wydzia?u- realizacja za?o?onych planów produkcyjnych- bie??ce rozwi?zywanie powstaj?cych problemów- nadzór nad jako?ci? wyrobów- prowadzenie niezb?dnej dokumentacji technicznej- motywowanie zespo?u- ustalanie zada?  Je?li oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwa?- pracy w mi?dzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na ca?ym ?wiecie i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.

2017-06-05
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Mistrz Produkcji (bran?a drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP3/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiod?cych liderów w swojej bran?y,- pr??nie dzia?aj?c? firm? produkcyjn?,- grup? o mi?dzynarodowym zasi?gu. Nasz Klient szuka osoby:- z wykszta?ceniem technicznym- posiadaj?cej do?wiadczenie na podobnym stanowisku (operator wiod?cy, brygadzista linii produkcyjnej itp.) w firmie wytwarzaj?cej produkty drewnopochodne- osoby posiadaj?cej kompetencje z obszaru zarz?dzania prac? podleg?ych pracowników- osoby ?atwo nawi?zuj?cej kontakt i utrzymuj?cej dobre relacje z podw?adnymi- osoby skrupulatnej, dobrze zorganizowanej, zaanga?owanej i dyspozycyjnej- osoby szybko podejmuj?cej decyzje  Na codzienn? prac? Mistrza Produkcji sk?ada si?:- realizacja za?o?onego planu produkcji- rozdzielanie pracy dla podleg?ego zespo?u- nadzór nad jako?ci? wytwarzanych produktów- kontrolowanie przestrzegania porz?dku i dyscypliny- zapewnienie jak najlepszego wykorzystania materia?ów- raportowanie- prowadzenie dokumentacji- zg?aszanie awarii  Je?li oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwa?- pracy w mi?dzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na ca?ym ?wiecie i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.

2017-05-31
Dodano

ADECCO POLAND SP. Z O.O.
Pracodawca

Obowiązki:

  • prace pomocnicze przy linii produkcyjnej,
  • obsługa maszyn i urządzeń produkcyjnych,
  • usuwanie drobnych usterek,
  • kontrola jakości wytwarzanego produktu,

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Kierownik ds. Exportu (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: SM/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- posiadającej doświadczenie w obszarze sprzedaży exportowej do wybranych krajów europejskich lub rosyjskojęzycznych- z wykształceniem wyższym, związanym ze sprzedażą- gotowej do częstych podróży służbowych- posiadającej doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie zajmującej się produkcją wyrobów drewnopochodnych- swobodnie posługującej się językiem angielskim lub niemieckim + wybranym językiem europejskim lub wschodnim (kraje rosyjskojęzyczne)- dynamicznej, nastawionej na realizację założonych celów sprzedażowych- zaangażowanej, dyspozycyjnej, łatwo nawiązującej nowe kontakty i utrzymującej je na wysokim poziomie- bardzo dobrze zorganizowanej, z prawem jazdy kat. B Na codzienną pracę Kierownika ds. Exportu składa się:- pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych- budowanie strategii rozwoju sprzedaży na podległym rynku- prowadzenie negocjacji handlowych- analizowanie działań konkurencji- realizacja założonych celów sprzedażowych  Jeśli oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwań- pracy w międzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na całym świecie i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Kierownik Produkcji (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- z doświadczeniem na podobnym stanowisku w firmie o profilu produkcyjnym wytwarzającej produkty drewnopochodne- z wykształceniem wyższym, technicznym- ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiającą prowadzenie swobodnej rozmowy- z wysokimi umiejętnościami koordynacji pracy zespołu- nastawionej na realizację założonych planów produkcyjnych- posiadającej doświadczenie w obszarze planowania produkcji- ze znajomością oprogramowania z rodziny MS Office  Na codzienną pracę Kierownika Produkcji składa się:- współtworzenie celów produkcyjnych i nadzór nad ich realizacją- organizowanie i nadzorowanie produkcji- zapewnienie i utrzymanie wysokich standardów jakościowych- zarządzanie pracą podległych pracowników- optymalizacja procesów produkcyjnych- zapewnienie optymalnego przebiegu procesów produkcyjnychJeśli oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwań- pracy w międzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na całym świecie i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Kierownik Wydziału Produkcyjnego (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP2/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- z wykształceniem wyższym, technicznym- posiadającej doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze wytwarzania produktów drewnopochodnych- z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego- z wiedzą na temat procesów produkcyjnych w zakładzie przetwarzającym drewno- z umiejętnością szybkiego rozwiązywania powstających problemów- dyspozycyjnej, zaangażowanej, komunikatywnej oraz odpornej na stres- posiadającej zdolności kierownicze  Na codzienną pracę Kierownika Wydziału Produkcyjnego składa się:- zarządzanie pracą podległego wydziału- realizacja założonych planów produkcyjnych- bieżące rozwiązywanie powstających problemów- nadzór nad jakością wyrobów- prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej- motywowanie zespołu- ustalanie zadań  Jeśli oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwań- pracy w międzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na całym świecie i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Mistrz Produkcji (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP3/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- z wykształceniem technicznym- posiadającej doświadczenie na podobnym stanowisku (operator wiodący, brygadzista linii produkcyjnej itp.) w firmie wytwarzającej produkty drewnopochodne- osoby posiadającej kompetencje z obszaru zarządzania pracą podległych pracowników- osoby łatwo nawiązującej kontakt i utrzymującej dobre relacje z podwładnymi- osoby skrupulatnej, dobrze zorganizowanej, zaangażowanej i dyspozycyjnej- osoby szybko podejmującej decyzje  Na codzienną pracę Mistrza Produkcji składa się:- realizacja założonego planu produkcji- rozdzielanie pracy dla podległego zespołu- nadzór nad jakością wytwarzanych produktów- kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny- zapewnienie jak najlepszego wykorzystania materiałów- raportowanie- prowadzenie dokumentacji- zgłaszanie awarii  Jeśli oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwań- pracy w międzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na całym świecie i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-05-26
Dodano

ADECCO POLAND SP. Z O.O.
Pracodawca

Miejsce pracy Nowy Dwór Mazowiecki

Jeżeli masz ukończony kurs operatora wózków elektrycznych lub gazowych,

Jeżeli jesteś ostrożny i przestrzegasz ustalonych zasad

Jeżeli angażujesz się w wykonanie powierzonych zadań

Jeżeli chcesz się rozwijać w dużej organizacji

TA PRACA JEST DLA CIEBIE!

Szukamy osób, które chcą pracować jako operator transportu wewnętrznego.

Nawet jeśli nie masz doświadczenia, ale chcesz je zdobyć w dużej firmie produkcyjnej - otrzymasz odpowiednie przeszkolenie.