Oferty pracy Ciechanów

2018-04-05
Dodano

Bank Danych o Inżyniera...
Pracodawca

 • instalacje maszyn papierniczych
 • nadzór nad uruchamianiem nowych linii produkcyjnych na terenie Europy
 • obsługa i dozór techniczny nad przebiegiem procesu produkcji bibuły

2018-03-01
Dodano

Bank Danych o Inżyniera...
Pracodawca

 • instalacje maszyn papierniczych
 • nadzór nad uruchamianiem nowych linii produkcyjnych na terenie Europy
 • obsługa i dozór techniczny nad przebiegiem procesu produkcji bibuły

2017-06-05
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polsk? firm? doradczo-konsultingow? specjalizuj?c? si? w dostarczaniu najlepszej jako?ci, twórczych rozwi?za? z zakresu rekrutacji mened?erów oraz specjalistów najwy?szej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych obj?? stanowisko:Technolog Produkcji (bran?a drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP4/3000 Kim jest nasz Klient?- jednym z wiod?cych liderów w swojej bran?y,- pr??nie dzia?aj?c? firm? produkcyjn?,- grup? o mi?dzynarodowym zasi?gu. Nasz Klient szuka osoby:- posiadaj?cej do?wiadczenie na podobnym stanowisku w firmie zajmuj?cej si? wytwarzaniem produktów drewnopochodnych- z wykszta?ceniem wy?szym, technicznym- ze znajomo?ci? j?zyka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umo?liwiaj?cym swobodn? komunikacj?- znajomo?? procesów technologicznych w obszarze przetwórstwa drzewnego- dyspozycyjnej, zaanga?owanej, komunikatywnej- odpornej na stres  Na codzienn? prac? Technologa Produkcji sk?ada si?:- nadzór technologiczny nad produkcj?- usprawnianie istniej?cych procesów technologicznych- nastawianie i poprawa parametrów pracy maszyn- optymalizowanie procesów i technologii- kontrola i nadzór technologiczny nad procesem produkcyjnym oraz jako?ci? gotowego wyrobu- kalkulacja kosztów- opracowywanie procesów technologicznych  Je?li oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwa?- pracy w mi?dzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na ca?ym ?wiecie i … postawi?a?/e? znak = mi?dzy swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpocz?ciem znajomo?ci b?dzie Twoje CV – pochwal si? nim – pami?taj?c, aby dok?adnie opisa? swój obecny zakres obowi?zków. Prze?lij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pami?taj?c, ?e w ka?dym momencie mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e osobi?cie, telefonicznie, poprzez media spo?eczno?ciowe …Decyzj? pozostawiamy Tobie!Prosimy równie? o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procedury tej i przysz?ych rekrutacji - zgodnie z Ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó?n. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w ka?dej chwili przys?uguje mi prawo wgl?du do danych, ich poprawiania lub usuni?cia.”.

2017-06-04
Dodano

Wojewódzki Inspektorat ...
Pracodawca

Warunki pracyPomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Delegatura nie jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca w terenie, praca w trudnych warunkach szkodliwych (na wysokości, narażenie na działanie odczynników chemicznych, kontakt z materiałami zakaźnymi, występującym w ściekach surowych, osadach ściekowych, odpadach, narażenie na ekstremalne warunki atmosferyczne w terenie). Częste wyjazdy służbowe (prowadzenie samochodu służbowego). Nietypowe godziny pracy. Zakres zadań
 • Samodzielne wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z aktualnymi normami lub zatwierdzonymi procedurami badawczymi.
 • Pobieranie próbek środowiskowych: wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb, osadów, odpadów, powietrza oraz wykonywanie pomiarów fizykochemicznych w terenie.
 • Samodzielne opracowywanie wyników pomiarów z wykorzystaniem narzędzi statystycznych oraz specjalistycznego oprogramowania.
 • Samodzielne uruchamianie i obsługa specjalistycznego wyposażenia pomiarowego i badawczego stosowanego do wykonywania pomiarów i badań.
 • Prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania w obszarze swego działania.
 • Wdrażanie nowych metod i technik badawczych oraz ich modyfikacja dla własnych potrzeb.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Dyrektor Zakładu (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: K/3000 Kim jest nasz klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- z doświadczeniem na podobnym stanowisku w firmie z branży produkcji materiałów drewnopochodnych- z wykształceniem wyższym, technicznym- ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiającą swobodną komunikację- z bogatą znajomością zagadnień związanych z wytwarzaniem produktów drewnopochodnych- posiadającej doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym (dodatkowy atut)- posiadającej naturalne cechy przywódcze- zaangażowanej, dyspozycyjnej, bardzo dobrze zorganizowanej, komunikatywnej- odpornej na stres- gotowej do międzynarodowych delegacji  Na codzienną pracę Dyrektora Zakładu składa się:- nadzór nad procesami produkcyjnymi- współtworzenie strategii zakładu w obszarze produkcji i nadzór nad jej wykonaniem- odpowiedzialność za jakość wytwarzanych produktów- zarządzanie pracą podległych pracowników- wdrażanie nowych technologii- nadzorowanie i prowadzenie procesów inwestycyjnych  Jeśli oczekujesz:- pracy, gdzie będziesz mógł wykorzystać swoje wybitne umiejętności i zdolności managerskie, a także dalej je systematycznie rozwijać,- a jednocześnie chciałbyś związać się zawodowo z międzynarodową firmą znaną na całym świecie potrafiącą docenić kompetencje i zaangażowanie swoich pracowników i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-05-30
Dodano

Synergia Konsulting
Pracodawca

Synergia Konsulting (Certyfikat Agencji Zatrudnienia nr 5878) jest polską firmą doradczo-konsultingową specjalizującą się w dostarczaniu najlepszej jakości, twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów oraz specjalistów najwyższej klasy. W chwili obecnej, w imieniu naszego Klienta, poszukujemy najlepszych Kandydatów gotowych objąć stanowisko:Technolog Produkcji (branża drzewna)Miejsce pracy: OlsztynNr referencyjny: IP4/3000 Kim jest nasz Klient?- jednym z wiodących liderów w swojej branży,- prężnie działającą firmą produkcyjną,- grupą o międzynarodowym zasięgu. Nasz Klient szuka osoby:- posiadającej doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie zajmującej się wytwarzaniem produktów drewnopochodnych- z wykształceniem wyższym, technicznym- ze znajomością języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację- znajomość procesów technologicznych w obszarze przetwórstwa drzewnego- dyspozycyjnej, zaangażowanej, komunikatywnej- odpornej na stres  Na codzienną pracę Technologa Produkcji składa się:- nadzór technologiczny nad produkcją- usprawnianie istniejących procesów technologicznych- nastawianie i poprawa parametrów pracy maszyn- optymalizowanie procesów i technologii- kontrola i nadzór technologiczny nad procesem produkcyjnym oraz jakością gotowego wyrobu- kalkulacja kosztów- opracowywanie procesów technologicznych  Jeśli oczekujesz:- stabilnego zatrudnienia- atrakcyjnego wynagrodzenia- ciekawych wyzwań- pracy w międzynarodowej firmie, znanej ze swych produktów na całym świecie i … postawiłaś/eś znak = między swoimi oczekiwaniami a wymaganiami naszego klienta ...… stwórzmy wspólnie efekt synergii! Nasza sugestia – dobrym rozpoczęciem znajomości będzie Twoje CV – pochwal się nim – pamiętając, aby dokładnie opisać swój obecny zakres obowiązków. Prześlij je na adres: pawel@efekt-synergia.pl pamiętając, że w każdym momencie możesz skontaktować się z nami także osobiście, telefonicznie, poprzez media społecznościowe …Decyzję pozostawiamy Tobie!Prosimy również o umieszczenie w CV klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synergia Konsulting ul. H. Sienkiewicza 31/2, 65-431 Zielona Góra dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury tej i przyszłych rekrutacji - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia.”.

2017-04-28
Dodano

Klient portalu Praca.pl
Pracodawca

Zadania:
 • nadzór nad reklamacjami
 • bieżące wykonywanie raportów jakościowych
 • rozwój i wdrażanie systemu jakości
 • nadzór jakościowy nad instalacjami produktów u klienta

2017-04-28
Dodano

Norcospectra Industries ...
Pracodawca

Zadania:
 • rozwój i wdrażanie systemu jakości
 • nadzór nad reklamacjami
 • kontrola jakości zgodnie ze standardami systemu
 • rozwijanie kompetencji pracowników w kierunku zapewnienia jakości
 • bieżące wykonywanie raportów jakościowych
 • nadzór jakościowy nad instalacjami produktów u klienta

2017-04-20
Dodano

About You.PL Sp. z o.o.
Pracodawca

Odpowiedzialne podejście do świata, w którym my żyjemy – MY ludzie… Kim jesteśmy?Jedną z firm będącą Pionierem w branży rekrutacyjnej. Partnerstwo i współpraca na każdym szczeblu naszej organizacji jest naszą siłą. Cenimy sobie perfekcjonizm, skuteczność oraz solidność. Kto jest naszym Partnerem, na rzecz którego szukamy idealnego Pracownika?Renomowana firma z branży motoryzacyjnej, wyróżniająca się innowacyjnością, jakościąi oryginalnością w metodach działania. Kogo szukamy?Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby dołączyć do zespołu profesjonalistówi pracować z najlepszymi, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stanowisko: Specjalista ds. analizSpecjalista ds. AnalizMiejsce pracy: CiechanówObowiązki:Przygotowywanie raportów i analiz,Weryfikację umów serwisowych,Wsparcie bieżącej pracy Koordynatorów Regionalnych,Monitorowanie i Administrowanie pracy autoryzowanych Serwisów w podległym regionie,Udział w procesie optymalizacji pracy Autoryzowanych Serwisów.Wymagania:Doświadczenie na podobnym stanowisku,Umiejętności analityczne,Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft,Dokładności oraz sumienności.Oferujemy:Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,Możliwość rozwoju oraz poszerzania kompetencji zawodowych,Przyjazną atmosferę pracy.Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest About You.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spichrzowej 19. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez firmę. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do przesłanych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania.Państwa dane osobowe w toku prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych będą udostępniane pracodawcom.Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Zastrzegamy sobie prawo przedstawienia kandydatom innej oferty niż podana w ogłoszeniu.Rejestr agencji zatrudnienia - 5932W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

2017-03-31
Dodano

About You.PL Sp. z o.o.
Pracodawca

Odpowiedzialne podejście do świata, w którym my żyjemy – MY ludzie… Kim jesteśmy?Jedną z firm będącą Pionierem w branży rekrutacyjnej. Partnerstwo i współpraca na każdym szczeblu naszej organizacji jest naszą siłą. Cenimy sobie perfekcjonizm, skuteczność oraz solidność. Kto jest naszym Partnerem, na rzecz którego szukamy idealnego Pracownika?Renomowana firma z branży motoryzacyjnej, wyróżniająca się innowacyjnością, jakościąi oryginalnością w metodach działania. Kogo szukamy?Jeżeli jesteś osobą, która chciałaby dołączyć do zespołu profesjonalistówi pracować z najlepszymi, to zapraszamy do zapoznania się z ofertą na stanowisko: Specjalista ds. analizSpecjalista ds. AnalizMiejsce pracy: CiechanówObowiązki:Przygotowywanie raportów i analiz,Weryfikację umów serwisowych,Wsparcie bieżącej pracy Koordynatorów Regionalnych,Monitorowanie i Administrowanie pracy autoryzowanych Serwisów w podległym regionie,Udział w procesie optymalizacji pracy Autoryzowanych Serwisów.Wymagania:Doświadczenie na podobnym stanowisku,Umiejętności analityczne,Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft,Dokładności oraz sumienności.Oferujemy:Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,Pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku,Możliwość rozwoju oraz poszerzania kompetencji zawodowych,Przyjazną atmosferę pracy.Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzul: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).  Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest About You.Pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spichrzowej 19. Państwa dane osobowe wykorzystane zostaną w celu przeprowadzenia rekrutacji przez firmę. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wglądu do przesłanych danych oraz ich poprawiania/aktualizowania.Państwa dane osobowe w toku prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych będą udostępniane pracodawcom.Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.Zastrzegamy sobie prawo przedstawienia kandydatom innej oferty niż podana w ogłoszeniu.Rejestr agencji zatrudnienia - 5932W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."